Whitney Webb & Johnny Vedmore vs The Technopoly

Whitney Webb and Johnny Vedmore appear on Slow News Day.